Søknadskriterier og vilkår

Hva kan støttes?
Brannløftet vil tilby økonomisk støtte til kommuner, herunder brannvesen, som ønsker å starte opp/videreføre tiltak og prosjekt for å øke brannsikkerheten for risikoutsatte grupper.

Den økonomiske støtten vil gis i form av prosjektmidler basert på vurdering av innsendt søknad. Søker må synliggjøre egenandel i prosjektbudsjettet og beskrive eventuelt ytterligere egeninnsats i prosjektbeskrivelsen. Støtte fra Brannløftet skal ikke erstatte midler allerede avsatt i brannvesenets eller kommunens budsjetter.

I denne tilskuddsordningen gir vi ikke støtte til:

 • tiltak og hjelpemidler
 • drift
 • lønnsmidler til brannvesenet (med unntak av eventuelt prosjektledelse)
 • utvikling av verktøy som allerede er støttet via nasjonale tiltak

Hvem kan søke
» Alle norske kommuner i samarbeid med norske brannvesen
» Alle norske brannvesen på vegne av én eller flere kommuner

Krav til søknaden
Søknad må inneholde tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon. Søknad må fylles ut og sendes elektronisk via disse sidene.

Søknadsfrist: 20. april 2017

Vurderingskriterier
Søknader som oppfyller vilkårene til søknad vil bli vurdert utfra formålet med ordningen, hvor bl.a. følgende momenter er viktige:

 • I hvilken grad det planlegges med samarbeid mellom brannvesen og helse- og omsorgstjeneste
 • I hvilken grad det planlegges med samarbeid mellom kommuner, og andre tjenester/aktører.
 • I hvilken grad søknad og prosjektgjennomføring er forankret i kommunens ledelse (rådmann, helsesjef eller tilsvarende, tilsvarende ledernivåer innenfor andre relevante tjenester, osv.)
 • I hvilken grad resultatene fra prosjektet vil ha en vedvarende effekt; om det blir etablert varige system.
 • I hvilken grad prosjektet følger nasjonale føringer/forskrifter og veiledninger.

Vilkår
Prosjektet/tiltaket det søkes om må:

 • Ha et tydelig mål
 • Ha en tydelig beskrivelse
 • Ha en prosjektplan
 • Ha et fullstendig budsjett
 • Ha forankring hos brannsjef
 • Selv dekke allerede påløpte prosjektkostnader
 • Ha en vedvarende/langvarig effekt

Tiltaket/prosjektet det søkes støtte til er IKKE:

 • Næringsvirksomhet
 • Faste kostnader til drift av kommunen/brannvesenet
 • Prosjektutgifter som er påløpt før tildeling fra Det store brannløftet
 • Produksjon av bøker, filmer og elektronisk materiale som ikke inngår som en naturlig del av et større prosjekt