Nytt senter for forskning på brannsikkerhet

I tillegg kommer gaveforsterkningsmidler fra Kunnskapsdepartementet og midler til to doktorgradsstipendiateter fra Justis- og beredskapsdepartementet. Dette har gjort det mulig å utlyse 47 millioner kroner.

Lite forskning på brannsikkerhet
– Det har vært forsket for lite på brannsikkerhet, og det er svært positivt at flere aktører nå går sammen for å styrke dette feltet. Den nye satsingen på forskning og innovasjon for brannsikkerhet er viktig for å styrke et lite utviklet forskningsfelt med stor betydning for samfunnet, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.

Tildelingen til det nye senteret er et viktig ledd i satsingen på forskning og innovasjon for brannsikkerhet (BRANNSIKKERHET). Målet er mer effektiv brannsikkerhet gjennom kunnskapsbaserte tiltak. Det nye senteret skal bidra til å bygge sterke fagmiljøer, styrke forskerutdanningen og innovasjon på feltet.

Administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen, Unn Dehlen, er fornøyd med at det nå kommer på plass et forsknings- og innovasjonssenter for brannsikkerhet i Trondheim.

-Vi har stor tro på at ny kunnskap og innovative løsninger vil bidra til at samfunnets ressurser for forebygging, beredskap og håndtering av branner blir enda bedre utnyttet og koordinert, sier hun.

Ny utlysning
løpet av første halvår 2019 vil Forskningsrådet lyse ut ytterligere midler til brannsikkerhetsforskning. Utlysningen vil spesielt rette seg mot miljøer som ser brannsikkerhet i et samfunnsvitenskapelig eller humaniora perspektiv.

Styret
Styret for satsingen BRANNSIKKERHET er oppnevnt for perioden 01.01.2018 – 31.12.2021 og består av følgende personer:

Leder:
Thomas Gell, direktør, Brandforsk

Medlemmer:
Grunde Jomaas, professor, University of Edinburgh;
Erna Danielsson, dosent, Mittuniversitetet
Anne Hjort, brannsjef, Asker og Bærum brann og redning IKS
Dag Botnen, brannsjef, Haugaland brann og redning IKS
Tone Rabe, HMS-sjef, Herøya industripark
Hans Kristian Madsen, avdelingsdirektør, DSB

Observatør:
Ingrid Tollånes, avdelingsleder, Gjensidigestiftelsen