Veiledning til søknadsutfylling – risikoutsatte grupper

Under følger veiledning til utvalgte viktige elementer i søknadsskjemaet.

Hva er målet med prosjektet/tiltaket?
Beskriv målet med prosjektet/tiltaket. Målet skal sammenfalle med, eller støtte oppunder, Det store brannløftets mål om å øke brannsikkerheten for risikoutsatte grupper i Norge og redusere antall omkomne i brann. Med denne tilskuddsordningen ønsker Det store brannløftet å bidra til at kommunene skal etablere og implementere tverrsektorielt samarbeid for å ivareta brannsikkerheten for risikoutsatte grupper. Vi ønsker også å bidra til at samarbeidet forankres i kommunens ledelse.

Beskriv prosjektet/tiltaket
Hvordan skal målet nås? Et kort sammendrag av prosjektbeskrivelsen.

Prosjektbeskrivelse med prosjektplan/dokumentasjon
Dette skal være en detaljert prosjektbeskrivelse med prosjektplan.

Prosjektbeskrivelsen bør blant annet synliggjøre følgende:

  • Beskrivelse av hva som skal gjøres i prosjektet og hvordan prosjektets mål skal nås
  • Nåsituasjon/status i kommunen for arbeid og samarbeid for risikoutsatte grupper
  • I hvilken grad det planlegges med samarbeid mellom brannvesen og helse- og omsorgstjeneste
  • I hvilken grad det planlegges med samarbeid mellom kommuner, og andre tjenester/aktører.
  • I hvilken grad søknad og prosjektgjennomføring er forankret i kommunens ledelse.
  • I hvilken grad resultatene fra prosjektet vil ha en vedvarende effekt; om det blir etablert varige system.
  • I hvilken grad prosjektet følger nasjonale føringer/forskrifter og veiledninger.
  • Egeninnsats i prosjektet.

Prosjektplanen skal inneholde:

  • Vesentlige milepæler: Beskriver en tilstand/måloppnåelse på en gitt dato. Sluttmilepælen bør sammenfalle med målet for prosjektet.
  • Hovedaktiviteter: Angitt med start- og sluttdato som leder frem til de ulike milepælene, samt hvem som er ansvarlig for gjennomføring av hovedaktiviteten. Ansvar bør angis med rolle/stilling.

Prosjektbudsjett
Et fullstendig prosjektbudsjett skal legges ved søknaden. Budsjettet skal vise alle inntekter og kostnader prosjektet forventes å ha. Budsjettet kan lages i Excel, Word, eller lignende, og da gjerne i en egen tabell. Filen må lagres som pdf-fil før den lastes opp som vedlegg til søknaden.

For å sikre eierskap og videre drift av tiltaket, er det viktig at nøkkelpersoner blant kommunens ansatte deltar i arbeidet. Det kan derfor søkes om tilskudd for å frikjøpe slikt nøkkelpersonell (overtid, vikar, osv).