Veiledning til søknadsutfylling – barn og unge

Beskriv prosjektet eller tiltakets mål 

Prosjektet må ha som formål å øke barn og unges kunnskap om brannsikkerhet for å øke brannsikkerheten i deres omgivelser.

Beskriv prosjektet/tiltaket

Beskrivelsen skal inneholde et sammendrag av prosjektbeskrivelsen.

Prosjektbeskrivelse med prosjektplan og dokumentasjon
Dette skal være en detaljert prosjektbeskrivelse med prosjektplan.

Prosjektbeskrivelsen bør blant annet synliggjøre følgende:

  • Kommunens nåværende status for arbeid rettet mot barn og unge.
  • Hvordan tiltakene skal være en del av brannvesenets forebyggende arbeid i fremtiden.
  • Brannvesenets egeninnsats i prosjektet.

Prosjektplanen skal inneholde:

  • Vesentlige milepæler: Beskriver en tilstand/måloppnåelse på en gitt dato. Sluttmilepælen bør sammenfalle med målet for prosjektet.
  • Hovedaktiviteter: Angitt med start- og sluttdato som leder frem til de ulike milepælene, samt hvem som er ansvarlig for gjennomføring av hovedaktiviteten. Ansvar bør angis med rolle/stilling.

Prosjektbudsjett 
Et fullstendig prosjektbudsjett skal legges ved søknaden. Budsjettet skal vise alle inntekter og kostnader prosjektet forventes å ha. Budsjettet kan lages i Excel, Word, eller lignende, og da gjerne i en egen tabell. Filen må lagres som pdf-fil før den lastes opp som vedlegg til søknaden.
Inntekter

 Inntekt Budsjettert beløp
Egenandel (Egne midler) Sum: a) + b)
a) Tilskudd fra kommunen, evt. brannvesen avhengig av organisering a
b) Eventuelle tilskudd andre aktører b
Søkebeløp: Tilskudd det søkes om fra Brannløftet
Sum inntekter Sum Egenandel + Søkebeløp

Kostnader (eksempler)

Kostnad Budsjettert beløp
Utviklingskostnader (materiell, verktøy, rutiner)
Møtekostnader
Kurs/opplæring
Leie lokaler
Reisekostnader
Materiell
Annet
Sum kostnader
Prosjektresultat (Inntekter – kostnader)