Tekniske tiltak

Bakgrunn og formål

Brannløftet har som mål å «øke brannsikkerheten for risikoutsatte grupper i Norge og redusere antall omkomne i brann«.

I Norge er hjemmeboende eldre, omsorgstrengende og andre risikoutsatte grupper overrepresentert ved boligbranner med dødelig utgang. Samtidig vet vi at antallet personer i denne gruppen vil øke betydelig i årene som kommer, og at det er ønskelig at flere skal bo hjemme lenger. Det er kommunen som har i oppgave å kartlegge, vurdere og iverksette tiltak for å ivareta brannsikkerheten til risikoutsatte grupper (ref. Forskrift om brannforebygging).

Utredningen NOU 2012:4 «Trygg hjemme» og DSBs rapport «Brannsikkerhet for risikoutsatte grupper – Samarbeidsmuligheter mellom kommunale tjenesteytere» gir god informasjon om hvilke utfordringer kommunene har og hva som kan gjøres for å løse disse. Begrensede ressurser og økonomi trekkes frem som viktige hindringer for prioritering av brannsikkerhet hos risikoutsatte grupper. God forankring i kommunens ledelse samt tverrsektorielt samarbeid fremheves som avgjørende for å lykkes med dette arbeidet. En del kommuner har kommet langt på området, men mange har fremdeles et godt stykke arbeid igjen.

Brannløftet vil motivere til og forsterke kommunenes arbeid med brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. Dette ønsker vi å gjøre ved å tilby økonomisk støtte til  tiltak og prosjekter for å øke brannsikkerheten for risikoutsatte grupper og til innkjøp av tekniske tiltak rettet mot den samme målgruppen.

Slik økonomisk støtte vil tildeles basert på søknad fra brannvesen på vegne av kommunen, alternativt fra kommunen selv.

Støtte til tekniske tiltak for å forebygge brann eller redusere konsekvensene ved brann

Formål

Tekniske tiltak som reduserer sannsynligheten for og/eller konsekvensen av brann er effektive virkemidler for å øke brannsikkerheten hjemme hos risikoutsatte grupper. For å nyttiggjøre slike hjelpemidler på en hensiktsmessig måte, må kommunen ha kartlagt risikoutsatte grupper, vurdert brannsikkerheten i deres boliger og kartlagt behovet for nettopp slike tiltak.

Brannløftet vil motivere til at kommunene kartlegger behovet for tekniske tiltak og legger til rette for at slike hjelpemidler kan installeres i deres hjem. Videre at kommunen etablerer tilstrekkelige rutiner for å forvalte disse hjelpemidlene.

Hva?

Tilby økonomisk støtte til kommuner for innkjøp av tekniske tiltak for å øke brannsikkerheten hjemme i boligen hos risikoutsatte grupper.

Brannløftet publiserer på et senere tidspunkt mer informasjon om hvilke tekniske tiltak tilskuddsordningen vil omfatte.

Hvem kan søke?

 • Alle norske kommuner i samarbeid med norske brannvesen
 • Alle norske brannvesen på vegne av én eller flere kommuner

Hva vil vektlegges i vurdering av søknadene?

Søknader som oppfyller vilkårene til søknad vil bli vurdert utfra formålet med ordningen, hvor bl.a. følgende momenter er viktige:

 • I hvilken grad kommunen kan dokumentere reelle behov for tekniske tiltak
 • I hvilken grad kommunen har:
  • Kartlagt ressurser og innsats for risikoutsatte grupper
  • Etablert tverrsektorielt samarbeid mellom aktuelle tjenester
  • Etablert forpliktende samarbeidsavtale mellom brannvesen og helse- og omsorgstjeneste
  • Kartlagt risikoutsatte grupper og vurdert brannsikkerheten hos disse
  • Avklart og forankret roller og ansvar
  • Etablert samarbeids- og arbeidsrutiner som ivaretar brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper på lang sikt
 • I hvilken grad kommunen har rutiner, alternativt en plan for installasjon og forvaltning av tekniske tiltak som evt. blir tildelt

Krav til søknaden

Søknad må inneholde tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon. Søknad må fylles ut og sendes elektronisk via disse sidene.

Tidsplan for søknadsprosessen

Det åpnes for søknad våren 2017. Brannløftet kommuniserer datoer på et senere tidspunkt.

Kontaktinformasjon

Hans-Jørgen Rom (Prosjektleder)

Epost: hjr@brannloftet.no

Telefon: 41 68 09 41

Monica Varan (Prosjektleder)

Epost: mv@brannloftet.no

Telefon: 411 05 940