Materiell

En stor del av Det store brannløftet omhandler biler og materiell. Det er mellom annet bygget 12 brannbiler, 24 fremskutte enheter og én vanndykkerbil. Utover det er det satset på også på noen utstyrspakker innenfor overflateredning, flom, slokkegranater og vernebekledning.

De store brannbilene er moderne og har mange spennende og innovative løsninger. Innovasjon har stått sterkt i prosjektet. Det har også blitt satt et økt fokus på funksjon og ytelse i stor grad fremfor spesifikke krav. Bilene har derfor ha en felles standard, men kan likevel variere noe fra modell til modell etter hva hver enkelt leverandør av chassis og påbygger har som sine styrker.

Fremskutte enheter har en viktig plass i brann- og redningstjenesten. Konseptet er å ha små biler med høy kapasitet der en til to mann kan gjøre gode tiltak på et tidlig stadium av en brann/hendelse. På den måten kan man bryte en rekke av hendelser tidlig, slik at liv og verdier skal kunne reddes.

Vanndykkerbilen er mer tradisjonell,  og faller innenfor satsingsområdet «det våte element». Sammen med vanndykkerbilen følger det utstyr og kompetanse for mannskap.

Kjøretøy og utstyr ble tildelt brann- og redningsvesen ut fra en søknadsprosess der kriterier ble satt ut.

Videre er det utviklet en veiledning for anskaffelser av kjøretøy og utstyr med spesifikasjoner. Norsk standard har også utviklet et norsk standard for brannbiler; NS 11060:2019 «Brann- og redningskjøretøyer».

Tidshorisonten

1. september 2016 ble det på Youngstorget i Oslo en formell overrekkelse av mannskapsbiler, fremskutte enheter og vanndykkerbil. Det ble også denne dag arrangert et fagseminar som markerte et skille i prosjektet hvor det i oppfølgning av prosjektet skulle satses for fullt på kompetanse, forskning og forebyggende aktiviteter.