Kompetanseheving

Et viktig prinsipp ved valg av satsingsområder for kompetanse er at Det Store Brannløftet ikke skal inn for å dekke den utdanningen som brannpersonell skal gjennomføre etter dimensjoneringsforskriften og som kommunen får tilleggsbevilling for å gjennomføre. Videre skal satsingen være i tillegg til, men likevel ut fra den risiko- og sårbarhet som hver enkelt kommune har kartlagt lokalt som det foreligger vedtak på skal følges opp. Styringsgruppen til Det Store Brannløftet har besluttet å satse på fire områder:

  1. Overflateredning. Drukning er et område som tar flere liv enn de som omkommer i brann, men fokuset i norske brannvesen er i snitt vesentlig mindre enn det som har vært rettet mot branner. I prosjektet er det et ønske om å utruste de brannvesen som ønsker det, og samtidig lære opp instruktører innenfor politidistriktene som får i ansvar å lære opp lokale instruktører. Forankring av kurskonseptet og utrullingen skjer i samarbeid med Norges brannskole.
    Det er utviklet opplæringsplaner for hoved- og lokale instruktører og det er gjennomført regional og lokal opplæring av alle brannvesen som har ønske om dette. Videre er det utviklet en bok om overflateredning sammen med en e-læringspakke.
  2. Erfaringslæring. Hendelser evalueres regelmessig, både små og store. De samme punktene blir evaluert gang etter gang. Dette må bety at man ikke har tilstrekkelig erfaringslæring som sikrer faktisk lærdom av evalueringene. En annen utfordring er å dele erfaringer. Derfor ønskes det gjennom et prosjekt å bygge opp et system som skal forankres i det norske brannvesen og som kan drives videre for egne midler etter at prosjektet avsluttes. Forankringen skjer i DSB hvor det er etablert et prosjket som heter Branntavla og som følger etableringen av en ny fagskole.
  3. Ledelse. Det erfares at ledelse ikke øves i tilstrekkelig grad,  hverken på taktisk nivå generelt og strategisk nivå spesielt. Det vil utvikles et konsept som bygger på enhetlig ledelsessystem der det etableres hovedinstruktører på samme måte som for overflateredning, der disse igjen får ansvar for å gjennomføre lokale kurs. Ved å ha kurs lokalt, vil man være med på å etablere felles forståelse og bidra til lokale lederstøtteordninger. Forankring av kurskonseptet og utrullingen skjer i samarbeid med Norges brannskole.
    Det er utviklet en lærebok som bygger på ELS-prinsippene og det er etablert en e-læringspakke som skal følges opp med et praktisk kurs. Kurset inngår som en del av Brann- og redningsskolen sin lederutdanning (Modul E).