Kompetanseheving

Det har vært en utfordring å finne de kompetanseområdene som Det Store Brannløftet ønsker å satse på. Ikke fordi det er få områder, men fordi det er veldig mange ønsker, behov og muligheter. Et viktig prinsipp er at Det Store Brannløftet ikke skal inn for å dekke den utdanningen som brannpersonell skal gjennomføre etter dimensjoneringsforskriften og som kommunen får tilleggsbevilling for å gjennomføre. Styringsgruppen til Det Store Brannløftet har besluttet å satse på fire områder:

  1. Overflateredning. Drukning er et område som tar flere liv enn de som omkommer i brann, men fokuset i norske brannvesen er i snitt vesentlig mindre enn det som har vært rettet mot branner. I prosjektet er det et ønske om å utruste de brannvesen som ønsker det, og samtidig lære opp instruktører innenfor politidistriktene som får i ansvar å lære opp lokale instruktører. Forankring av kurskonseptet og utrullingen vil skje i samarbeid med Norges brannskole.
  2. Erfaringslæring. Hendelser evalueres regelmessig, både små og store. De samme punktene blir evaluert gang etter gang. Dette må bety at man ikke har tilstrekkelig erfaringslæring som sikrer faktisk lærdom av evalueringene. En annen utfordring er å dele erfaringer. Derfor ønskes det gjennom et prosjekt å bygge opp et system som skal forankres i det norske brannvesen og som kan drives videre for egne midler etter at prosjektet avsluttes.
  3. Simuleringstrening. Det Store Brannløftet har i samarbeid med SP Fire Research gjennomført et forprosjekt for å se på hvilke muligheter det er for å etablere realistiske øvelser ved hjelp av simulering, og da fortrinnsvis på et taktisk og strategisk nivå. I dag er det få muligheter for mengdetrening i beslutningstrening, men erfaring viser at dette er et kritisk område som ofte er avgjørende for om beslutninger er gode eller dårlige.
  1. Ledelse. Det erfares at ledelse ikke øves i tilstrekkelig grad,  hverken på taktisk nivå generelt og strategisk nivå spesielt. Det vil utvikles et konsept som bygger på enhetlig ledelsessystem der det etableres hovedinstruktører på samme måte som for overflateredning, der disse igjen får ansvar for å gjennomføre lokale kurs. Ved å ha kurs lokalt, vil man være med på å etablere felles forståelse og bidra til lokale lederstøtteordninger. Forankring av kurskonseptet og utrullingen vil skje i samarbeid med Norges brannskole.

Tidshorisonten

Overflateredning: Kursplan for hovedinstruktører er utarbeidet og Norges brannskole er vår samarbeidspartner.

Kursplan for regionale instruktører starter vi med til høsten og realisering av disse kursene skjer i løpet av 2017.
Her kan du laste ned kursplanen og oversikt over kompetanseløpet.

[efsbutton style=»» size=»» color_class=»success» icon=»fi-arrow-right» align=»right» type=»link» target=»_blank» title=»Kursplan» link=»http://brannloftet.no/wp-content/uploads/2016/07/Kursplan-overflateredning.pdf»]

[efsbutton style=»» size=»» color_class=»success» icon=»fi-arrow-right» align=»right» type=»link» target=»_blank» title=»Kompetanseløpet» link=»http://brannloftet.no/wp-content/uploads/2016/08/kursplan-overflatredning.pdf»]

Erfaringslæring. Prosjektet er i startgropen der prosjektplan er utarbeidet og det er dialog med en organisasjon som skal gjennomføre prosjektet på vegne av Gjensidigestiftelsen. Prosjektet skal være operativt innen utgangen av 2017.

Simuleringstrening. Forprosjekt er gjennomført av SP Fire Research og man venter til kunnskapsanalysen fra Norges forskningsråd foreligger før beslutning om videre tiltak. Kunnskapsanalysen forventes å foreligge medio juni 2016.

Ledelse. Dette er siste område innenfor kompetanse der området skal ha oppstart medio april 2016. Innledningsvis vil det bli etablert en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med konseptet.

Noen fakta

  • Prosjektet er planlagt over ett år og tiltakene som er valgt er prosjektets satsingsområder. Det er derfor ikke mulig å søke om andre kompetansehevende tiltak, generelle tilskudd til kurs og øvelser, drift av øvelsessenter m.v. gjennom prosjektet.
  • De som mottar utstyr for overflate, plikter også å ta imot kurset som gjennomføres i tråd med kompetanseområdet.
  • Erfaringslæring skal ikke utfordre eksisterende ordninger eller mål som myndighetene setter, men i stedet forsterke disse.