Forskning og utvikling

Norges forskningsråd gjennomførte på oppdrag fra Det store brannløfet en analyse «Kartlegging og anbefalinger for brannforskningsfeltet – en utredning for Gjensidigestiftelsen». Med utgangspunkt i analysen ble det besluttet å lyse ut midler til FoU-tiltak der målet var å samle et noe fragmentert og lite brannforskningmiljø. Det ble gitt 35 millioner NOK til prosjektet som resulterte i sentersatsningen FRIC forside – FRIC (Norwegian).

FRIC er et senter som koordineres av RISE i Trondheim og har følgende satsningsområder/arbeidspakker:
1. Kunnskapsbasert beslutningsstøtte innen brannsikkerhet
2. Branndynamikk og modellering
3. Bygningsteknologi og prosjektering
4. Brannsikringstiltak og ny teknologi

Foruten FRIC er det tildelt midler til følgende prosjekt:
DYNAMIC – Forskningsprosjektet «Reducing fire disaster risk through dynamic risk assessment and management (DYNAMIC)» har som mål om å utvikle en dynamisk varsling av brannrisiko i tette trehusmiljø, og i grensesnittet mellom bebyggelse og gjengrodd lyngmark (randsone). Prosjektet forsker også på praktiske, risikoreduserende tiltak i randsonen.

HERO – Helserisiko og helseeffekter ved brannslokking (HERO) skal gi ny kunnskap om eksponering til kreftfremkallende kjemikalier, kreftforekomst og varmetoleranse hos brannkonstabler ved bruk av mediumskala og reelle brannscena rioer, registerdata og laboratorietester. Denne kunnskapen skal danne grunnlaget for nødvendige endringer som har som mål å redusere forekomst av kreft hos brannkonstabler og samtidig legge til rette for gode forebyggende tiltak hos både leverandører av verneutstyr, myndigheter og brann- og redningsvesenet. Forskningspartnere i prosjektet er SINTEF, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Kreftregisteret og RISE Fire Research.

Avslutningsvis er det gitt 2 millioner NOK til prosjektet «Brannmenn mot kreft», en forskning utført av Kreftregisteret og STAMI.
Det har vært en utfordring om å finne de områdene som det ønskes å satse på hva angår forskning og utvikling.