Disse brannvesenene fikk ny bil



Oversikten viser tildelingen av 12 brannbiler, 23 fremskutte enheter og en vanndykkerbil. Dette kommer i tillegg til alle utstyrspakkene som er delt ut.

– I alt 251 brannvesen søkte om kjøretøy og utstyrspakker. Det betyr at ikke alle brannvesen fikk en ny brannbil. Vi håper likevel at alle ser den samlede verdien i at beredskapen er økt, og at en vil glede seg over at 36 brannvesen nå får et tiltrengt løft, sier adm. direktør Unn Dehlen i Gjensidigestiftelsen.

Ekstern innstillingsgruppe

Gjensidigestiftelsen har hatt ansvaret for arbeidet med å vurdere søkere og tildele biler og utstyr. En ekstern innstillingsgruppe har vurdert samtlige søknader. Gruppen har bestått av:

  1. Leder – Gjensidigestiftelsen
  2. Representant 1 – tidsskriftet Brannmannen
  3. Representant 2 – pensjonert brannmann
  4. Representant 3 – Norges brannskole
  5. Representant 4 – Norsk brannvernforening
  6. Representant 5 – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Prosjektleder Dag Botnen deltok ikke i søknadsarbeidet, og hadde heller ikke avgjørelsesmyndighet i den endelige tildelingen.

Innstillingsgruppen var enstemmig i sin innstilling til styringsgruppen for prosjektet. Styringsgruppen godkjente innstillingen i møte av 19. mai 2016.

Prosses

Metode for gjennomføring er i henhold til de rutiner Gjensidigestiftelsen har for å behandle søknader (i stort volum).

Kriterier og vurderinger

Det er ikke mulig å ha inngående kjennskap til alle brannvesen. Derfor ble søknaden lagt til grunn for de vurderinger som ble gjort. Der det var behov for ytterligere dokumentasjon ble dette innhentet. Det har også vært noe arbeid med å kvalitetssikre at informasjonen som ble oppgitt i søknadene var reell.

Kriteriene som hver søknad ble vurdert opp mot fremkom i vedlegget til søknadsskjemaet. Følgende kriterier ble vektlagt:
1. Overordnede tiltak som er med på å trygge hverdagen for det norske folk på en synlig og god måte, både på kort og lang sikt. Vi vil med dette kriteriet se helheten og nytteverdien av å gi en gave til akkurat ditt brannvesen.
2. Samarbeid. Vi vurderer om det er utnyttet de mulighetene for samarbeid som finnes i ditt distrikt. Samarbeidsformer/-aktører er vurdert bredt.
3. Kompetanse. Satsing på kompetanse står sterkt i vurderingene. Viktig å ha oversikt over krav etter forskrift og egendefinert ROS samt en plan for å tilfredsstille kravene.
4. Innovasjon. Vi vurderer hvordan brannvesenet møter fremtiden, hvilke aktiviteter som gjennomføres, evne til nytenkning m.v.
5. Behov og bruksformål. Det reelle behovet er vurdert opp mot hva bilen skal brukes til, hvilken bil erstattes, hva er lokal risiko og sårbarhet m.v. For fremskutt enhet legges det stor vekt på at bilen skal benyttes som en fremskutt enhet. For vanndykkerbil legges det stor vekt på risiko og sårbarhet i.f.t. drukning, men også organisering og bruk vektlegges.

Tildeling av utstyrspakker

Utstyrspakker tildeles ut fra forhåndsdefinerte kriterier der søker må beskrive behov for tildeling av pakke. Tildeling skjer med bakgrunn i prioritering som søker har oppgitt. Vi tildeler til hver kommune utstyr for overflateredning eller flomutstyr. Vi tildeler vernebekledning og slokkegranater til hver brannstasjon med unntak av det som er definert som depotstasjoner, jf, DSB sin oversikt.

Se tildelingene av utstyr

Dette er utstyrspakkene