Erfaringslæringen skal systematiseres

Ifølge Direktoratet for Sikkerhet og beredskap mangler brannvesenet en analytisk tilnærming til evalueringsarbeidet etter branner. I forbindelse med «Det store brannløftet» arbeides det med å skape universelle rutiner som sikrer den viktige erfaringsoverføringen.

Ifølge avdelingsdirektør i Direktoratet for Sikkerhet og beredskap (DSB), Anne Rygh Pedersen, mangler det i dag kompetanse til å gjøre gode evalueringer av hendelser og øvelser.

Etterlyser evalueringskultur
I 2013 gjennomførte DSB en undersøkelse blant 147 av landets 280 brannvesen. Da oppga et mindretall at de hadde systemer og rutiner for evaluering. Undersøkelsen konkluderte med at brann-Norge har en rapporteringskultur, men ikke en evalueringskultur. Forenklet sagt betyr dette at 280 brannkorps må oppleve samme hendelse, før alle har lært.

– Vi mener at kulturen for å spørre seg selv hva vi har lært, hva kan vi endre og hva bør vi bringe videre til andre, ikke fungerer særlig godt i dag. I den grad dette fungerer, er det mer sporadisk og avhengig av noen ildsjeler, sier Pedersen i DSB.

Vil utvikle universelt system
I forbindelse med «Det store brannløftet» er det opprettet et eget delprosjekt dedikert til erfaringslæring. Her skal det kartlegges hvordan evalueringsarbeid og erfaringsoverføring kan gjøres på best måte, også etableres en database med allerede evaluerte hendelser. Formålet er at læringspunktene skal ligge i denne basen, til bruk og deling for samtlige brannvesen.

– Det er feil å si at det ikke foregår erfaringslæring i dagens brann- og redningsvesen. Det er i stor grad slik utdanningen i brann- og redningsvesenet er bygget opp: man lærer av de med erfaring. Men systematikken mangler, sier Anne Pedersen i DSB.

Prosjektleder for «Det store brannløftet», Dag Botnen, sier erfaringslæring må skje ved deling av erfaringer og hjelp til å ta i bruk den læringen som kommer fra evalueringer av øvelser og hendelser. «Det store brannløftet» skal ikke konkurrere med DSB eller andre innenfor system for erfaringslæring, men vi skal forsterke det statlige arbeidet.

– Vi har sett på en del evalueringer etter større hendelser. Samarbeid, kommunikasjon og logistikk var punkter som gikk igjen i alle, sammen med noen andre punkter. Vi er gode til å påpeke hvor vi har forbedringspotensial, men erfaringslæring handler om å bruke evalueringene og omsette disse til handling. Satt på spissen kan vi jo i dag evaluere hendelsen som treffer oss i morgen og treffe på de fleste punkt. Det er ikke evalueringen som er problemet, men det å dra nytte av erfaringene og faktisk gjøre endringer i vår måte å håndtere ting, sier Botnen.

Velfungerende enheter
Anne Rygh Pedersen løfter samtidig frem brannvesenet i Oslo, Bergen og Trondheim som har vist at det er mulig å gjøre gode evalueringer etter alvorlige hendelser. Disse evalueringene har hatt virkning i etterkant, enten ved å medføre endringer i håndtering, bedre forebygging eller bedret forståelse i det politiske miljøet i den respektive kommune for behovet for å gjøre endringer i det brannforebyggende arbeidet.

– Vi har også mange eksempler på enkeltpersoner i mindre brann- og redningsvesen som er gode både på evaluering og erfaringslæring. Likevel er vårt inntrykk at dette ikke fokuseres i stor nok grad i norske brann- og redningsvesen i dag, sier Pedersen.
Forhåpentligvis vil «Det store brannløftet» bidra til at hendelser ikke bare er noe som skal håndteres, men at det også er utviklet metodikk som gjør at de kan studeres for læring. Det handler om å etablere en kultur der læringen ikke forblir blant dem som har deltatt i hendelsen, men at man også tar ansvar for å spre læring til andre.